Algemene Voorwaarden Hondenuitlaatservice

Stamboom & Bastaard 

Artikel 1 – Definities

1.0

Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice Uden (HUS Stamboom & Bastaard en HUS Basje Uden) (KVK 57519862).

1.1

Opdrachtgever: Hondenbezitter en eigenaar van de hond die de overeenkomst heeft ondertekend.

1.2

Opdracht: Het uitlaten en/of opvangen van de hond van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

1.3

Overeenkomst: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat of opvangt tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

1.4

Hond(en): Hond van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten of opgevangen worden.

Artikel 2 – Algemeen

2.0

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

2.1

Op alle overeenkomsten alsmede de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.2

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in welke vorm dan ook is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

2.3

Uw hond(en) dient/dienen sociaal vaardig te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

Artikel 3 – Gezondheid

3.0

Uw hond(en) dient/dienen aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de cocktailenting en de enting tegen weil. Een kopie hiervan moet in bezit zijn van de opdrachtnemer. Tevens dient/dienen uw hond(en) vrij te zijn van vlooien, teken en wormen.

3.1

De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekte(n) van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

3.2

De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en), op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig, medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. Opdrachtnemer zal altijd eerst contact met de opdrachtgever proberen op te nemen voor overleg.

3.3

Loopse teven kunnen niet meegaan met de groep. Jonge honden worden, afgepast op hun leeftijd, apart genomen om te rusten om overbelasting van het jonge dier te voorkomen. Voor een loopse teef kan wel een individuele wandeling verzorgd worden.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.0

De opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.1

De opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden of achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.2

De opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond(en) aanwezig is/zijn op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond(en) niet aanwezig is/zijn worden de kosten van de overeengekomen afspraken onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.3

De opdrachtgever verplicht zich (bij uitlaatservice) ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond(en), waarvoor de overeenkomst van de uitlaatservice is afgesloten, zich bevindt/bevinden.

4.4

Uw hond(en) dient/dienen opgenomen te zijn in uw eigen WA verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond(en) te allen tijde aansprakelijk voor de door uw hond(en) aangerichte schade.

4.5

Afmelding voor de uitlaatservice dient de opdrachtgever minstens 24 uur van te voren door te geven. Afmeldingen die niet 24 uur of meer van te voren zijn doorgegeven, worden volgens normaal tarief aan u doorbelast.

4.6

De opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn.

4.7

De opdrachtgever gaat akkoord dat er beeldmateriaal van de hond(en) gebruikt mag worden voor de promotie van Hondenuitlaatservice Uden.

4.8

Opdrachtgevers van de vaste wekelijkse uitlaatservice mogen tot 6 weken per jaar de uitlaatservice afzeggen (wegens bijv. o.a. eigen vakanties/loopsheid). Indien er regelmatiger afgezegd wordt worden de kosten doorberekend om de plek voor uw hond beschikbaar te houden. 

4.9

Bij het beëindigen van de overeenkomst heeft de opdrachtgever 4 weken opzegtermijn.

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer

5.0

De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitlaat-of oppashond(en) op grond van (blijvend aanhoudend) probleemgevend gedrag te weigeren.

5.1

De opdrachtnemer zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

5.2

De opdrachtnemer laat uw hond(en) bij een groepswandeling 1 uur uit (hond is al met al ongeveer 2 uur weg van huis) en bij een privéwandeling ongeveer een ½ uur.

5.3

De opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond(en) ten tijde dat de hond(en) onder toezicht van de opdrachtnemer valt/vallen.

5.4

Mocht er tijdens de wandeling of tijdens de opvang onverhoopt toch iets met uw hond(en) gebeuren dan heeft de opdrachtnemer, naar eigen inzicht, het recht uw hond(en) naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan geheel voor de opdrachtgever. Uiteraard wordt de opdrachtgever, indien mogelijk vooraf, in ieder geval zo spoedig mogelijk, op de hoogte gebracht.

5.5

De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om uitlaatservices aan te passen / af te zeggen, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van gevaarlijke weersomstandigheden, zoals extreme sneeuw, ijs, ijzel e.d. en bij extreem hete temperaturen.

5.6

De opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, minimaal 1x per week te reinigen en te desinfecteren.

5.7

De sleutel van uw huis wordt door de opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van uw hond(en) in opdracht van de opdrachtgever. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond. Voor het afgeven van de huissleutel is een sleutelcontract door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer ondertekend.

5.8

De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een uitlaatservice-overeenkomst.

5.9

De opdrachtnemer heeft het recht een aantal keren per jaar gesloten te zijn wegens vakantie. Data dient ruimschoots van te voren worden doorgegeven aan de opdrachtgever.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling

6.0

De opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer en/of derden, veroorzaakt door de hond(en) van de opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de desbetreffende betrokken hond(en) gedeeld.

6.1

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

6.2

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel van de opdrachtgever ten gevolge van een vieze of natte hond.

6.3

Indien aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.

6.4

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de uitlaatservice ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om vervanging te regelen bij ziekte of bij autopech voor vervangend vervoer te zorgen.

6.5

Eventueel gemaakte of de te maken kosten als gevolg van bij de opdrachtnemer opgelopen ziekte, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.6

De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontsnappen en weglopen van uw hond(en). Als dit toch gebeurd, zal de opdrachtnemer alles in het werk stellen om uw hond(en) terug te vinden. De opdrachtgever wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht.

6.7

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ziekten, infectie, letsel en/of andere aandoeningen welke uw hond(en) tijdens een wandeling op zouden kunnen lopen.

Artikel 7 – Schade en verzekeringen

7.0

De opdrachtgever is verplicht om een WA verzekering te hebben afgesloten waarbij de hond(en) van de opdrachtgever volwaardig meeverzekerd zijn. Ook voor elke tweede, derde etc. hond(en).

7.1

Indien de opdrachtnemer aansprakelijk zou worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen -uitgezonderd gevallen van overmacht -blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaat-of opvangbedrag van de desbetreffende overeenkomst.

7.2

De opdrachtgever is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan derden of aan eigendommen -waaronder andere honden van derden.

Artikel 8 – Betalingen

8.0

De opdrachtnemer is verplicht een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door de opdrachtgever.

8.1

De uitlaatservice wordt maandelijks achteraf gefactureerd. U ontvangt een betaalverzoek via Whatsapp. Het bedrag dient binnen 7 dagen overgemaakt te worden op het rekeningnummer NL36RABO0312385773 o.n.v. H.V. Beerlage / Valentine Enterprises.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

9.0

In gevallen van geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

9.1

Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

9.2

Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg. De opdrachtgever verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen.